1. Onder de handelsnaam Achterhoek Advocatuur wordt door Mr. R. de Lange (A12416) een advocatenpraktijk gedreven.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Achterhoek Advocatuur en op alle rechtsverhoudingen van Achterhoek Advocatuur met derden. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 3. De opdrachtgever wordt geacht ter zake de rechtsverhouding met Achterhoek Advocatuur onherroepelijk woonplaats te hebben gekozen aan het adres dat ten tijde van aanvang van de opdracht wordt opgegeven.
 4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten
 5. Indien in verband met de aan Achterhoek Advocatuur opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld, zal Achterhoek Advocatuur, indien en voor zover mogelijk, vooraf overleggen met de cliënt en Achterhoek Advocatuur zal de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derden-opdrachtnemers in acht nemen. Achterhoek Advocatuur is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn diensten. Achterhoek Advocatuur heeft het recht, een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de cliënt te aanvaarden.
 6. De advisering door Achterhoek Advocatuur ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de cliënt een andersluidende schriftelijke mededeling van Achterhoek Advocatuur ontvangt.
 7. Iedere aansprakelijkheid van Achterhoek Advocatuur voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Achterhoek Advocatuur of anderszins verband houdend met een aan Achterhoek Advocatuur verstrekte opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Achterhoek Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor rekening van Achterhoek Advocatuur komt. Indien, om welke reden dan ook, krachtens de bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaats vindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot € 100.000,=. De in dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
 8. Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze Achterhoek Advocatuur niet schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld binnen 365 dagen nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij de aansprakelijkheid baseert.
 9. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Achterhoek Advocatuur, vrijwaart de cliënt Achterhoek Advocatuur voor en tegen, en zal de cliënt Achterhoek Advocatuur schadeloos stellen ter zake van, alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op Achterhoek Advocatuur mocht hebben of jegens Achterhoek Advocatuur mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door Achterhoek Advocatuur voor de cliënt of die anderszins verband houden met de opdracht van de cliënt aan Achterhoek Advocatuur, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die Achterhoek Advocatuur lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.
 10. Tenzij anders overeengekomen, is de cliënt aan Achterhoek Advocatuur honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door Achterhoek Advocatuur worden vastgesteld. Naast het honorarium is de cliënt aan Achterhoek Advocatuur de verschotten verschuldigd verschotten die Achterhoek Advocatuur ten behoeve van de cliënt betaalt, en een vergoeding voor vaste kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax en fotokopieën) die op een percentage van het honorarium wordt vastgesteld. Alle verschuldigde bedragen worden, vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting, in rekening gebracht.
 11. De declaraties van Achterhoek Advocatuur moeten binnen veertien dagen na de factuurdatum worden betaald. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Achterhoek Advocatuur het recht, de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende dag na de factuurdatum. Achterhoek Advocatuur heeft in dit geval tevens het recht de werkzaamheden op te schorten. Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de cliënt, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Achterhoek Advocatuur gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 10 % van de hoofdsom. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de cliënt zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 12. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Achterhoek Advocatuur, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de cliënt een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Achterhoek Advocatuur is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot is voldaan.
 13. Door Achterhoek Advocatuur zal geen procedure worden aangevangen, dan wel verweer worden gevoerd zonder dat door de cliënt een voorschot op het honorarium, dan wel een voorschot op de door de Raad voor rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage, in te schatten door Achterhoek Advocatuur, alsmede het door de cliënt aan de gerechtelijke instantie in verband met de procedure verschuldigde griffierecht aan Achterhoek Advocatuur is betaald.
 14. De rechtsverhouding tussen Achterhoek Advocatuur en de cliënt of andere derde wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht.
 15. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Achterhoek Advocatuur verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of de rechtsverhouding met de cliënt of andere derde, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de bevoegde rechter te Arnhem, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie.
 16. De bepalingen en voorwaarden, opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de partners van Achterhoek Advocatuur, de bestuurders van die partners en alle personen die voor Achterhoek Advocatuur werkzaam zijn of waren, hetzij als vennoot, werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in enige andere hoedanigheid.
 17. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Indien Achterhoek Advocatuur een vertaling van deze voorwaarden ter beschikking stelt, prevaleert de Nederlandse versie.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gelderland.