Slim incasseren

Juist in deze tijd kunt u zich niet veroorloven al te veel begrip te tonen voor het feit dat uw afnemers ook moeilijke tijden kennen. Juist als uw dienst of product voor de bedrijfsvoering van uw klant belangrijk is, is het zaak te weten hoe uw afnemer er voor staat en tijdig maatregelen te treffen.

De incassopraktijk komt er nu eenmaal op neer dat diegene die het hardst aan de boom schudt eerder betaald wordt dan de leverancier die stil zit, niet weet van de eventuele benarde positie van de afnemer, en uiteindelijk door een faillissement wordt overvallen.

U kent het vervelende gevoel wel als u dan constateert niet alleen uw geld, maar ook uw klant kwijt te zijn.Uw beste klant betaalt steeds slechter en houdt op een gegeven moment helemaal op met betalen. Vanwege de jarenlange relatie laat u na harde maatregelen te treffen en blijft u leveren. Bij een faillissement heeft u het nakijken. Kunt u zich dat veroorloven ?

Goed debiteurenbeleid is er op gericht een van beide te behouden en liefst allebei. Dat is veel meer maatwerk dat de grote incasso-ondernemingen, met hun gestandaardiseerde processen kunnen bieden. Een goede ondernemer zorgt ervoor niet achteraan de rij te staan, maar zo veel; mogelijk vooraan.

Conservatoire maatregelen

Het conservatoir beslag is een goed middel om beweging in een zaak te krijgen, wanneer de schuldenaar niets uitdoet op uw aanmaningen. In ons procesrecht is het relatief gemakkelijk om toestemming te krijgen om, in afwachting van een definitief rechterlijk oordeel, conservatief beslag te leggen. Een advocaat dient daartoe een verzoekschrift (“beslagrekest”) in te dienen, waar vaak al op dezelfde dag over wordt besloten en, in het algemeen, de debiteur zelfs niet wordt gehoord. Overigens is dat anders bij een conservatoir derdenbeslag op loon of andere periodieke inkomsten, hoewel dat bij vorderingen op particulieren een effectief middel is gebleken. Dan wordt de betrokkene wel in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord.

Bedenk wel, dat er na een conservatoir beslag op betrekkelijk korte termijn, veelal 14 dagen, een (hoofd-)procedure moet worden gestart, die trouwens soms ook uit een kort geding kan bestaan. Daar zijn opnieuw kosten aan verbonden. Niet zelden komt het daar niet toe, omdat de debiteur vanwege de beslagen alsnog betaalt of een passende regeling treft.

Een tweede aandachtspunt is dat, als later de vordering niet hard is te maken, en het beslag dus onrechtmatig blijkt te zijn geweest, de beslaglegger in principe aansprakelijk is voor de door het beslag geleden schade. Er zit dus een zeker risico aan om conservatoir beslag te leggen, waarvoor ik moet waarschuwen. Het is daarom raadzaam het middel alleen voor harde, onbetwiste of onbetwistbare vorderingen te gebruiken. Bij wankele vorderingen komt het voor dat in kort geding opheffing van het beslag wordt gevorderd. Ik zie overigens in de praktijk hoogst zelden problemen ontstaan.

Voor een conservatoir beslag geldt een griffierecht van € 626,=. Dat wordt later wel in mindering gebracht op het griffierecht in de hoofdzaakt.

Goed debiteurenbeleid is er op gericht een van beide te behouden en liefst allebei. Dat is veel meer maatwerk dat de grote incasso-ondernemingen, met hun gestandaardiseerde processen kunnen bieden. Een goede ondernemer zorgt ervoor niet achteraan de rij te staan, maar zo veel; mogelijk vooraan.